DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

PROJEKT

Projekt DIGIPLAN to 2-letni projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ Współpraca w kształceniu i szkoleniu zawodowym, z głównym naciskiem na Motywację i zarządzanie czasem w kształceniu na odległość, mający na celu dostarczenie uczniom atrakcyjnych zasobów edukacyjnych, aby zwiększyć wewnętrzną motywację i nauczyć się efektywnego zarządzania czasem, a jednocześnie umożliwi nauczycielom i edukatorom zdobycie wiedzy i doświadczenia na ten temat, co pozwoli im na bardziej efektywną pracę z uczniami w zakresie zwiększania motywacji i zarządzania czasem poprzez stworzenie programu szkolenia stacjonarnego, podręcznika i dedykowanego portalu nauczania online.

REZULTATY PROJEKTU

W ciągu 2 lat realizacji projektu, Partnerstwo Międzynarodowe DIGIPLAN ma na celu opracowanie i osiągnięcie następujących Rezultatów Projektu (PR):

· Rezultat 1: Zasoby samozarządzania dla uczniów – Stworzenie dedykowanych ram kompetencji i zestawu zasobów do samozarządzania w celu rozwijania motywacji i zarządzania czasem. Narzędzia te będą skierowane do osób prowadzących zajęcia edukacyjne, do wykorzystania podczas zajęć z uczniami szkół zawodowych.

· Rezultat projektu 2: Program szkolenia stacjonarnego i podręcznik dla nauczycieli – stworzenie i zbudowanie wiedzy umożliwiającej skuteczne wykorzystanie zestawu narzędzi do zarządzania sobą w procesie nauczania oraz opracowanie i pilotowanie programu szkolenia stacjonarnego, a także zapewnienie nabycia praktycznych umiejętności w celu efektywnego wykorzystania opracowanych zasobów.

· Rezultat projektu 3: Portal edukacyjny online – Stworzenie portalu edukacyjnego online (kursu online), na którym będą umieszczane opracowane zasoby z otwartym dostępem dla wszystkich zainteresowanych nabyciem, poprawą lub pogłębieniem motywacji i zarządzania czasem w nauczaniu na odległość.

Rezultaty projektu będą mierzone nie tylko przez stworzone zasoby, ale przede wszystkim przez liczbę przeszkolonych specjalistów i wpływ nowo nabytych umiejętności na ich życie zawodowe, ich uczniów i ich środowiska.
Dlatego też, następujące działania szkoleniowe i rezultaty zostaną osiągnięte przez konsorcjum w trakcie trwania projektu:
1) 12 edukatorów VET zostanie przeszkolonych w zakresie prowadzenia programu doskonalenia zawodowego podczas krótkoterminowego wspólnego wydarzenia szkoleniowego kadry (C1);
2) 60 pedagogów szkolnych i zawodowych ukończy program doskonalenia zawodowego i podniesie swoje kompetencje zawodowe w fazie pilotażowej PR2;
3) 480 uczniów, w tym młodzież marginalizowana, doświadczy poprawy procesu uczenia się dzięki wykorzystaniu zasobów do samozarządzania w zakresie motywacji i zarządzania czasem;
4) 120 edukatorów, studentów i decydentów zyska świadomość rezultatów projektu podczas Edukacyjnych Eventów Promujących we wszystkich krajach partnerskich;
5) 40 nauczycieli, studentów i decydentów weźmie udział w końcowej konferencji w Siauliai na Litwie.

GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Wstępne grupy docelowe działań rozpowszechniających w ramach konsorcjum projektowego będą obejmowały:

1) Personel organizacji zaangażowanych w konsorcjum projektowe;
2) Personel partnerów stowarzyszonych, którzy zobowiązali się do wspierania rozwoju, testowania i realizacji projektu;
3) Specjaliści VET zaangażowani w lokalne grupy kontrolne (Nauczyciele, Edukatorzy, itp.);
(4) Specjaliści IT uczestniczący w lokalnych grupach kontrolnych, chętni do dzielenia się swoimi pomysłami i oceny przydatności wybranych technologii i stworzonych narzędzi;
5) Studenci zainteresowani testowaniem nowych narzędzi samozarządzania w swoich procedurach uczenia się.

*Wszyscy ci początkowi członkowie grupy docelowej zostaną formalnie wprowadzeni do projektu na początku jego cyklu życia i poinformowani o celach projektu, działaniach, które będą realizowane oraz proponowanych narzędziach i zasobach, które zostaną wytworzone.

DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923

Przewiń do góry